Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius
+370 674 56620
Raštinė
salduves@salduve.lt

Teikiama pagalba

Pradžia / Teikiama pagalba
Slide background
Saalduve 03
Saalduve 06
Saalduve 07
Vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Vaiko gerovės komisijos veikla organizuojama vadovaujantis Šiaulių Salduvės progimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-293 (1.3).

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkė – Neringa Juškevičiūtė, formaliojo švietimo skyriaus vedėja, biologijos-chemijos mokytoja

Komisijos nariai:

Rosita Radavičienė,  logopedė metodininkė;
Edita Ševeliovienė, vyresnioji socialinė pedagogė;
Modesta Pečiulionytė, socialinė pedagogė;
Inga Songailienė, profesinio orientavimo konsultantė;
Rita Melienė, vyresnioji specialioji pedagogė.


222

Ką daryti dingus vaikui?

https://old.salduve.lt/ka-daryti-dingus-vaikui/

Darbo laikas

II, III, IV, V

8:00 iki 15:36,  pietų pertrauka 12:00-12:300

Visuomenės sveikatos specialistė  Eglė Bertulienė,  egle.bertuliene@sveikatos-biuras.lt tel. nr. 8 672 50623

ŠVSB Visuomenės sveikatos specialistės funkcijos mokykloje:

  • sveikatinimo veiklos metodinė konsultacinė pagalba mokytojams, mokiniams, tėvams;
  • informacinės medžiagos aktualiais sveikatos stiprinimo klausimais rengimas ir platinimas;
  • mokyklos sveikatinimo projektų rengimo inicijavimas;
  • renginių (diskusijų, viktorinų ir pan.) aktualiomis sveikatos temomis organizavimas mokyklos bendruomenei;
  • mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą,
  • mokymosi aplinkos ir sąlygų formavimas pagal visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimus;
  • pirminė ligų profilaktika, lėtinių neinfekcinių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymas ir profilaktika;
  • užkrečiamų ligų profilaktika ir kontrolė;
  • pirmosios pagalbos suteikimas ir (ar) koordinavimas traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais.

Šiaulių visuomenes sveikatos biuras

Dalyko mokytojas sprendžia mokinių mokymo ir mokymosi klausimus; rengia individualias mokymo ir papildomo ugdymo programas; vertina individualią mokinių pažangą; teikia informaciją tėvams, specialistams ir kitiems mokytojams.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui organizuoja pedagoginės pagalbos teikimą mokiniui; informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie galimybes padėti jų vaikui siekti geresnių rezultatų. Esant reikalui, organizuoja specialiosios, socialinės pedagoginės ir kt. pagalbos teikimą.

Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padėti įgyvendinti vaiko teisę į mokslą, jam pačiam, jo tėvams ir mokytojams šalinant progimnazijos nelankymo priežastis, susigrąžinti iš progimnazijos išėjusius vaikus, padėti vaikui pasirinkti ugdymo įstaigą pagal savo psichines ir protines galias ir joje optimaliai adaptuotis.

Socialinis pedagogas:
-dirba su socialinių, pedagoginių, psichologinių problemų turinčiais mokiniais, jų tėvais;
-vykdo prevencinį darbą;
-kontroliuoja mokinių lankomumą ir teikia informaciją tėvams (raštiški pranešimai, skambučiai, apsilankymai mokinio namuose);
-telkia specialistus ir organizuoja pagalbos teikimo mokiniui procesą;
-bendradarbiauja su VTAT, policijos atstovais, PPT, kitomis mokyklomis;
-rūpinasi nemokamo maitinimo ir kitos socialinės paramos organizavimu;
-vykdo tiriamąją veiklą.

Socialinės pedagoginės pagalbos komanda:
-rengia prevencijos priemonių planą, procesų analizę;
-analizuoja duomenis apie teisės pažeidimo, žalingų įpročių ir kt. nusižengimų atvejus, siūlo priemones jų prevencijai.
-teikia metodinę ir konsultacinę paramą prevenciniam darbui organizuoti klasių auklėtojams, mokytojams, tėvams.
-tarpininkauja susisiekiant su vykdančiomis prevencinę veiklą organizacijomis, policija, VTAT.
-bendradarbiauja su mokyklos savivaldos institucijomis ir kt. darbo grupėmis.

Specialiosios pedagogines pagalbos paskirtis – didinti mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą. Specialioji pedagoginė pagalba ir jos reikalingumas pirmiausia aptariamas Vaiko gerovės komisijos posėdyje.

Specialusis pedagogas nustato vaikų specifinius individualius poreikius ugdymo įstaigoje, šeimoje, bendruomenėje; planuoja pagalbos teikimo procesą, numatydamas tolimuosius ir artimuosius tikslus; padeda specialiųjų poreikių turinčiam vaikui adaptuotis grupėje; dalyvauja pamokose ir taip padeda specialiųjų poreikių vaikui įsijungti į klasės veiklą; kaupia informaciją apie specialiųjų poreikių vaiko pasiekimus, apie juos informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus); nustato specifines vaiko negalias; sudaro individualias programas sutrikusios funkcijos (suvokimo proceso, mąstymo operacijų, dėmesio ir kt.) ugdymui bei jo priežasties šalinimui; bendradarbiauja su Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais.

Logopedas nustato vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimus bei jų priežastis; numato priemones korekcijai ir jas įgyvendina; bendradarbiauja su klasių auklėtojais, tėvais, socialiniu pedagogu, sudarant individualias programas ir teikia jiems metodinę paramą; kaupia medžiagą apie specialiųjų poreikių vaikų pasiekimus, turimų įgūdžių ir pasiekimų lygį, informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus).

NEĮGALIESIEMS