Salduvės progimnazija
K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai LT 76281
Tel. (8 41) 433 861
Direktorius
+370 674 56620
Raštinė
salduves@salduve.lt

Šiaulių Salduvės progimnazijos patirtis įgyvendinant socialinių kompetencijų ugdymą (SKU)

Pradžia / Šiaulių Salduvės progimnazijos patirtis įgyvendinant socialinių kompetencijų ugdymą (SKU)
Slide background
Saalduve 03
Saalduve 06
Saalduve 07

Šiaulių Salduvės progimnazijos patirtis įgyvendinant socialinių kompetencijų ugdymą (SKU)

Šiaulių Salduvės progimnazijoje įgyvendinama Socialinių kompetencijų ugdymo (SKU) sistema padeda užtikrinti mokinių sėkmę ir gerina jų pasiekimus. Mokiniai įgyja savarankiškam gyvenimui reikalingų įgūdžių, išmoksta bendrauti ir bendradarbiauti, tampa atsakingi, iniciatyvūs ir kūrybingi. Socialinių kompetencijų ugdymas atskleidžia mokinio individualius gebėjimus, sudaro galimybes saviraiškai, humanistinių vertybių formavimuisi, skatina mokinių lyderystę, stiprina pasitikėjimą savimi, gerina mokymosi kokybę.

Gerėjančius mokymosi kokybės rezultatus pastebime stebėdami ir analizuodami vaiko individualią pažangą (VIP). Kiekvienas mokinys kartą per mėnesį įsivertina asmeninę pažangą bei savo patirtį vykdant socialines veiklas. Sistemingai organizuojami kiekvieno mokinio individualios pažangos aptarimai, kurių metu mokytojai, klasių ir neformaliojo ugdymo vadovai vertina kiekvieno mokinio individualią pažangą. Pedagogai pastebi, kad mokiniai tapo aktyvesni, iniciatyvesni, atsakingesni, kūrybiškesni, noriai atlieka skirtas užduotis ir padeda kitiems.

Mokykloje sukurta klasių valandėlių MOST (M – mokymasis; O – organizaciniai klausimai, S – socialinių kompetencijų ugdymas(is); T – teminė valandėlė) sistema. S klasės valandėlių metu mokiniai aptaria vykdytas SKU veiklas, rašo refleksijas, kuriose, įsivertindami savo pasiekimus, džiaugiasi sėkmingais momentais, patobulintais socialiniais įgūdžiais, pastebi savo ūgtį.

Nuo 2012 m. rudens vykdėme SKU pilotinį projektą su 2b ir 6b klasėmis. Pirmaisiais metais nemažai diskutavome, tarėmės su vaikais, tėvais, mokytojais, mokėmės išeiti su ugdymo galimybėmis plačiau už klasės ir mokyklos ribų, patys daug dėmesio skyrėme tam, kad suprastume, kaip geriau organizuoti mokinių nukreipimą į veiklas bei jų refleksijas kalbantis apie tai, ką darė, kaip pavyko, kaip vertina savo asmenines savybes ir gebėjimus, kaip pažino save ir aplinką, kaip sekėsi sutarti su kitais žmonėmis. Vėliau planuodami ir organizuodami veiklas (ypač klasės valandėles, skirtas socialinių įgūdžių ugdymui), stebėjome jų įtaką mokinio asmenybės atsiskleidimui, formavimuisi, pamatėme, kaip SKU veiklose atsiskleidžia mokiniai. Svarbu tai, kad ši veikla sudarė lygias galimybes ugdytis kompetencijas visiems, nepriklausomai nuo mokymosi patirties. Vertinga tai, kad aktyviai SKU veikloje dalyvavo mokiniai, turintys mokymosi sunkumų, ne visada galintys per pamokas patirti mokymosi sėkmę, kurios norėtųsi. Padėdami įsitraukti į socialinę veiklą, paskatinome žemų mokymosi pasiekimų mokinius patirti sėkmę kitose veiklose, kurios peržengė mokyklos ribas: keli berniukai ėmė dalyvauti gaisrininkų organizuojamoje stovykloje, o mokslo metų pabaigoje į mokyklą atvykę karininkai visos bendruomenės akivaizdoje apdovanojo juos už sėkmingą pasirodymą varžybose. Tačiau mums, pedagogams, svarbu buvo ir tai, kad ėmė mažėti lankomumo, elgesio ir pažangumo bėdų, kad anksčiau problemų kėlę mokiniai pasitempė, pradėjo sąmoningiau žiūrėti ir į pamokoje atliekamas veiklas, mokymąsi. Be pateisinamos priežasties praleistų pamokų skaičius per dvejus metus sumažėjo net 85 proc.

Dvejus metus pilotiniame SKU projekte dalyvavusių mokinių pokyčius aptarėme ir analizuodami 2014 metų mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo, naudojant standartizuotus vertinimo įrankius, ataskaitos rezultatus. Pastebėjome, kad mūsų mokyklos mokiniai viršija šalies vidurkį šiose srityse: noriai mokosi (viršija 15,5 proc.), jaučiasi atsakingi už savo mokymąsi (6,5 proc.), nebijo mokymosi sunkumų (10,1 proc.), geba išskirti mokymosi prioritetus (4,5 proc.), apmąsto, kaip galėtų pagerinti savo mokymąsi (6,2 proc.). Mokiniai mokykloje jaučiasi saugūs (17,6 proc.), jiems patinka būti (21,2 proc.) ir mokytis (17,9 proc.) mokykloje, jie laikosi nustatytos tvarkos (26,7 proc.), jaučiasi mėgstami bendraamžių (7,4 proc.). Mokyklos mokiniai yra draugiški ir padeda vienas kitam (9,9%), jaučiasi svarbūs mokykloje (13,7 proc.), pasitiki savo mokytojais (14,2 proc.).

Mokinių tėvai palankiai vertina socialinių kompetencijų ugdymą, sudaro sąlygas mokiniams atlikti savanoryste pagrįstas veiklas savo darbovietėse ir pastebi vaikų teigiamus pokyčius. Tėvai atsiliepimus apie vaiko SKU veiklą užrašo „Mokinio lape“. Tačiau tėvų bendradarbiavimo ir įtraukimo į mokyklos veiklas ir SKU procesą galimybes, manome, dar turime stipriai plėtoti.

Socialiniai partneriai džiaugiasi mokinių bendravimu ir bendradarbiavimu, iniciatyvomis, puikiai vertina mokinių gebėjimus, įgūdžius. Sėkmingiausiai SKU veiklos vyksta vaikų lopšeliuose – darželiuose, kur mūsų ugdytiniai bendrauja ir žaidžia su vaikais, padeda auklėtojoms, šioje veikloje turi galimybę geriau pažinti save, ugdytis atsakomybę, jaučiasi atliekantys svarbų darbą. Mokiniams patinka ir apsilankymai pas socialinius partnerius siekiant susipažinti su profesijų įvairove, ateities galimybėmis mokytis ir dirbti.

SKU sistema yra viena iš sudėtinių mokyklos gyvenimo dalių. Žinoma, gerėjantiems mokinių mokymosi pasiekimams įtakos turi visos mokykloje atliekamos veiklos puoselėjant kiekvieno mokinio asmenybės ūgtį ir saviraišką.

NEĮGALIESIEMS